Fagerdals Fritidsby

ORDNINGSREGLER FÖR FAGERDALS FRITIDSBY

 

1. Parkering skall ske på anvisad plats, ej på egen tomt eller på tunet.
Ingen parkering på vändplan längst nere vid odlingslotter.

Detta gäller hela året och inte bara under säsong.

 

2. Biltrafik inne på tunen är endast tillåtet för av- och pålastning av fordon.


3. Hastighetsbegränsning gäller hela koloniområdet, max 30km.


4. Biltvätt får ej ske på koloniområdet.


5. Det är förbjudet att bränna sopor och trädgårdsavfall på tomten (tänk på brandfaran).


6. Medlemmar är skyldiga att delta på våra arbetsdagar som from 2020 är 4 st.
Två på lördagar: Maj och Augusti. Två på vardagar: Juni och Juli.
Obligatorisk är att medverka på två stycken.
Om man uteblir debiteras 250 kr/tillfälle.

 

7. Stereoanläggningar mm behöver inte bli något problem.

Tänk på att stugorna ligger tätt och att grannarna kanske inte har samma musiksmak.


8. Husdjur skall hållas under sådan uppsikt att de inte skapar olägenhet för grannar.


9. Illaluktande komposter etc. som stör trevnaden för grannar är inte tillåtna.
Kompostbehållare eller liknande skall placeras på lämplig plats bakom hus
eller förråd. Den skall inte ställas så att grannen får obehag av komposten.
OBS, endast trädgårdsavfall!


10. Medlemmen är skyldig att hålla lotten i städat och vårdat skick.


11. Inga om- eller tillbyggnader t.ex. växthus (max 7m2), förrådsbyggnad
(max5m2) får ske utan tillstånd. Inhämta först grannars, styrelsens,
markägarens godkännande innan bygglov sökes.


12. Hushållssopor skall läggas i särskilda behållare som tömmes genom
renhållningsverkets försorg.

Byggavfall mm får ej läggas där utan bortforslasav medlemmen.

Sopbehållare finns tillgängliga under tiden 1maj – 30september.

”Sopor” får ej läggas vid sidan av behållaren.


13. Tun och vägar skall städas av de medlemmar som bor på respektive tun.

Det gäller gräsklippning, planteringar, grusning och påfyllnad av jord.

Kostnader som kan uppstå delas solidariskt mellan tunmedlemmarna.


14. Staketet bör ej vara högre än 0,8-1,0m.

Altanskydd får vara högst 1,8m, en sida fri.

Häckar mellan stugorna bör ej vara högre än 0,8-1,0 m.


15. Om jord, sand eller annat material beställes bör detta snarast köras ut på
den egna tomten.


Styrelsen Fagerdals Fritidsby 2020-03-07